Власникам та керівникам автомобільних газозаправних станцій (пунктів)


Безпечна експлуатація автомобільних газозаправних станцій (пунктів) забезпечується виконанням вимог законодавства України з охорони праці, нормативно-правових актів з охорони праці, будівельних норм, правил пожежної безпеки та інше.

Загальне керівництво роботою з охорони праці покладається на керівників автомобільних газозаправних станцій (пунктів).

Згідно вимог нормативно-правових актів з охорони праці, суб’єкти господарювання до початку спорудження, монтажу і наладки об’єктів систем газопостачання (автомобільних газозаправних станцій (пунктів)) повинні подати до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю (територіального органу Держпраці) відомості, а саме: назву і адресу об’єкта, його технічну характеристику та відомчу належність, назву будівельно-монтажної організації, яка здійснює будівництво об’єкта системи газопостачання. Також до відомостей повинні додаватися: проектна документація на будівництво згідно з вимогами статті 31 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», завірена копія наказу про призначення особи, яка буде здійснювати технічний нагляд за будівництвом та протокол перевірки її знань в обсязі виконуваної нею роботи.

До пуску газу на об’єкти систем газопостачання повинні складатися акти приймання в експлуатацію об’єктів систем газопостачання та інші акти згідно з вимогами державних будівельних норм. Також повинні бути проведені необхідні перевірки та випробовування обладнання систем газопостачання, арматури, засобів вимірювання, автоматизації, сигналізації та протиаварійного захисту. Про виконання означених робіт повинні бути складені відповідні документи, які підтверджують виконання цих робіт. Прийняття в експлуатацію об’єктів систем газопостачання здійснюється на підставі зареєстрованої декларації або виданого сертифіката відповідно до вимог «Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів».

Суб’єкт господарювання, у власності або користуванні якого є об’єкт (автомобільна газозаправна станція (пункт)) чи який має намір розпочати  будівництво такого об’єкта, повинен організувати проведення його ідентифікації.

Роботодавець повинен одержати дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки відповідно до вимог «Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки».

Працівники до початку роботи на автомобільних газозаправних станціях (пунктах) зобов’язані пройти навчання з безпечних методів і прийомів виконання робіт у газовому господарстві і здати екзамени у відповідності з Типовим положенням, а перед допуском до самостійного виконання газонебезпечних робіт повинні (після перевірки знань) пройти стажування під наглядом досвідченого працівника. Допуск до стажування і самостійної роботи працюючих в газовому господарстві оформляється наказом підприємства. Кожний працівник у разі допуску до роботи повинен пройти в установленому порядку інструктаж з питань охорони праці на робочому місці (під особистий розпис). Перед допуском до роботи працівникам під розпис адміністрація повинна видати інструкції із безпечних методів робіт.

До виконання газонебезпечних робіт на автомобільних газозаправних станціях (пунктах) повинні допускатися спеціалісти і працівники, які пройшли навчання і здали екзамени на знання відповідні нормативно-правових актів з охорони праці, технології проведення газонебезпечних робіт, вміють користуватись засобами індивідуального захисту та подати першу долікарську допомогу потерпілим.

Для осіб, зайнятих технічною експлуатацією автомобільних газозаправних станцій (пунктів), власником повинні бути розроблені та затверджені посадові, виробничі інструкції, інструкції з безпечних методів робіт та інструкцій з пожежної безпеки. Виробничі інструкції доводяться до відома працівників під розпис. Інструкції повинні розроблятися на основі типових інструкцій і з врахуванням особливості автомобільних газозаправних станцій (пунктів), вимог заводів-виготовлювачів обладнання і конкретних умов виробництва. Розроблені й затверджені у встановленому порядку інструкції повинні знаходитися на робочих місцях, а також у справах газової служби або у відповідальної особи за газове господарство автомобільних газозаправних станцій (пунктів).

На автомобільних газозаправних станціях (пунктах) повинні виконуватися заходи, включаючи систему технічного обслуговування і ремонту, які повинні забезпечити  користування системою газопостачання в справному стані і з дотриманням вимог, визначених чинними законодавчими та нормативно-правовими актами. Власником автомобільної  газозаправної станції (пункту) повинні бути розроблені графіки технічного обслуговування і ремонту споруд системи газопостачання. В суб’єктах господарювання, де об’єкти систем газопостачання автомобільної  газозаправної станції (пункту)  обслуговуються за договорами, графіки технічного обслуговування повинні бути погоджені з підприємствами, які виконують вказані роботи.

До технічного обслуговування і ремонту споруд та об’єктів системи газопостачання автомобільної  газозаправної станції (пункту) допускається залучення спеціалізованих організацій, що мають дозволи на виконання відповідних робіт підвищеної небезпеки.

Роботодавець повинен організовувати проведення медичних оглядів працівників певних категорій під час приймання на роботу та протягом трудової діяльності відповідно до вимог «Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій».

Працівники автомобільних газозаправних станцій (пунктів) повинні забезпечуватися відповідно до встановлених переліками і нормам засобами індивідуального захисту, спецодягом, спецвзуттям та, при необхідності, спеціальними пристосуваннями.

Print Friendly and PDF

Останні новини