Робота Головного управління Держпраці у Херсонській області щодо розгляду звернень громадян


За шість місяців поточного року до Головного управління надійшло понад 400 звернень громадян.

Звернення надходили особисто, на офіційний сайт та «гарячу» лінію Держпраці у Херсонській області та через Урядову «гарячу» лінію. Всі звернення розглянуто по суті та в строки, визначені законодавством.

Жодне звернення не залишилось по заувагою.

Так, за результатами розгляду таких звернень інспектори управління з питань праці Головного управління Держпраці у Херсонській області здійснили понад 160 інспекційних відвідувань суб’єктів господарювання та за результатами таких відвідувань видано 114 приписів посадовим особам таких підприємств та застосовано штрафів на суму понад 11 млн. гривень., надано роз’яснення понад 380 заявникам та здійснено 439 інформаційних заходів направлених на проведення профілактичної та роз’яснювальної роботи з роботодавцями та працівниками про ризики використання не задекларованої праці, переваги офіційного працевлаштування, а також з інших питань що належать до повноважень Держпраці.

За результатами всіх заходів – інспекційних відвідувань та проведеної інформаційно – роз’яснювальної роботи  укладено трудові договори з 3486 працівниками.

Інспектори праці регулярно приймають участь у робочих групах з питань легалізації оплати праці та зайнятості населення, повноти сплати внесків до соціальних фондів. Так, інспектори праці в ході роботи у складі робочих груп міст та районів Херсонської області, щотижнево здійснюють обстеження суб’єктів господарювання з метою виявлення прихованої зайнятості та проводили профілактично – роз’яснювальну роботу з питань легалізації трудових відносин та заробітної плати. По місту та області було проведено 144 таких рейди, в ході яких було обстежено близько 925 суб’єктів господарювання.

Основні питання, з якими Громадяни звертаються до Головного управління Держпраці у Херсонській області стосуються примусової виплати роботодавцем  заробітної плати та/ або заборгованості по заробітній платі, попереднього звернення до суду для захисту своїх прав, оплата лікарняних, надання та оплата додаткової відпустки, виплат на оздоровлення на які ми давали відповіді раніше (дивитися тут).

  1. Запитання щодо трудових прав громадянина, з питання нарахування мінімальної заробітної плати.

Відповідь: Відповідно до ст.95 Кодексу Законів про Працю України (далі КЗпПУ) та ст.3 Закону України від 24.03.1995 року № 108/95-ВР «Про оплату праці» мінімальна заробітна плата — це законодавчо встановлений розмір заробітної плати за просту, некваліфіковану працю, нижче якого не може встановлюватися оплата за виконану працівником місячну норму робіт .

Згідно п.5 ст.38 Бюджетного кодексу України розмір мінімальної заробітної плати визначається в Законі про Державний бюджет на відповідний рік.

Мінімальна заробітна плата є державною соціальною гарантією, обов’язковою на всій території України для підприємств, установ, організацій усіх форм власності і господарювання та фізичних осіб, які використовують працю найманих працівників, за будь-якою системою оплати праці.

Розмір мінімальної заробітної плати встановлюється і переглядається відповідно до статей 9 і 10 Закону України «Про оплату праці» та не може бути нижчим від розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Статтею 4 Закону України від 24.03.1995 року № 108/95-ВР «Про оплату праці» визначено джерела коштів на оплату праці, так для установ і організацій, що фінансуються з бюджету, — це кошти, які виділяються з відповідних бюджетів, грантів, а також частина доходу, одержаного внаслідок господарської діяльності та з інших джерел.

Зідно ст.8 та ст.13 Закону України від 24.03.1995 року № 108/95-ВР «Про оплату праці» умови розміру оплати праці працівників установ та організацій, що фінансуються з бюджету, визначаються Кабінетом Міністрів України, в межах бюджетних асигнувань, крім випадків, передбачених частиною третьою цієї статті, та частиною першою статті 10 цього Закону. Обсяги витрат на оплату праці працівників установ і організацій, що фінансуються з бюджету, затверджуються одночасно з бюджетом.

Відповідно до ст.115 КЗпПУ та ст.24 Закону України від 24.03.1995 року № 108/95-ВР «Про оплату праці» заробітна плата виплачується працівникам регулярно в робочі дні у строки, встановлені колективним договором або нормативним актом роботодавця, погодженим з виборним органом первинної профспілкової організації чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом (а в разі відсутності таких органів — представниками, обраними і уповноваженими трудовим колективом), але не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів, та не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата.

У разі коли день виплати заробітної плати збігається з вихідним, святковим або неробочим днем, заробітна плата виплачується напередодні.

Згідно ст.116 КЗпПУ при звільненні працівника виплата всіх сум, що належать йому від підприємства, установи, організації, провадиться в день звільнення. Якщо працівник в день звільнення не працював, то зазначені суми мають бути виплачені не пізніше наступного дня після пред’явлення звільненим працівником вимоги про розрахунок. Про нараховані суми, належні працівникові при звільненні, власник або уповноважений ним орган повинен письмово повідомити працівника перед виплатою зазначених сум.

Статтею 117 КЗпПУ визначено відповідальність за затримку розрахунку при звільненні, так в разі невиплати з вини власника або уповноваженого ним органу належних звільненому працівникові сум у строки, зазначені в статті 116 цього Кодексу, при відсутності спору про їх розмір підприємство, установа, організація повинні виплатити працівникові його середній заробіток за весь час затримки по день фактичного розрахунку.

При наявності спору про розміри належних звільненому працівникові сум власник або уповноважений ним орган повинен сплатити зазначене в цій статті відшкодування в тому разі, коли спір вирішено на користь працівника.

Якщо спір вирішено на користь працівника частково, то розмір відшкодування за час затримки визначає орган, який виносить рішення по суті спору.

Звертаємо увагу, що на даний час фахівці Головного управління Держпраці у Херсонській області здійснюють позапланові заходи у вигляді інспекційних відвідувань на підставі статті 6 Закону України від 5 квітня 2007 року № 877–V «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» (із змінами та доповненнями).

Прим. Стаття 6 «Позапланові заходи зі здійснення державного нагляду (контролю)» цього Закону зазначає

  1. Підставами для здійснення позапланових заходів є:

подання суб’єктом господарювання письмової заяви до відповідного органу державного нагляду (контролю) про здійснення заходу державного нагляду (контролю) за його бажанням;

виявлення та підтвердження недостовірності даних, заявлених у документах обов’язкової звітності, поданих суб’єктом господарювання;

перевірка виконання суб’єктом господарювання приписів, розпоряджень або інших розпорядчих документів щодо усунення порушень вимог законодавства, виданих за результатами проведення планових заходів органом державного нагляду (контролю);

звернення фізичних та юридичних осіб про порушення суб’єктом господарювання вимог законодавства. Позаплановий захід у цьому разі здійснюється тільки за наявності згоди центрального органу виконавчої влади на його проведення;

неподання у встановлений термін суб’єктом господарювання документів обов’язкової звітності без поважних причин, а також письмових пояснень про причини, які перешкоджали поданню таких документів.

Під час проведення позапланового заходу з’ясовуються лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для здійснення цього заходу, з обов’язковим зазначенням цих питань у посвідченні (направленні) на проведення державного нагляду (контролю).

  1. Проведення позапланових заходів з інших підстав, крім передбачених цією статтею, забороняється, якщо інше не передбачається законом або міжнародним договором України, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України.
  2. Суб’єкт господарювання повинен ознайомитися з підставою проведення позапланового заходу з наданням йому копії відповідного документа.
  3. Строк здійснення позапланового заходу не може перевищувати десяти робочих днів, а щодо суб’єктів малого підприємництва – двох робочих днів, якщо інше не передбачено законом.

Продовження строку здійснення позапланового заходу не допускається.

З метою соціального захисту працюючих громадян, роботодавці повинні усвідомлювати свою відповідальність перед законом та перед працівниками, і в подальшому дотримуватися вимог чинного законодавства в оплаті праці, своєчасної та в повному обсязі виплати заробітної плати, з урахуванням підвищення її мінімального рівня.

Держпраці наголошує, що за невиплату зарплати загрожує фінансова, адміністративна та кримінальна відповідальність, зокрема: 

  • юридичні та фізичні особи – підприємці, які використовують найману працю, згідно зі статтею 265 КЗпПУ несуть фінансову відповідальністьу трикратному розмірі мінімальні заробітної плати (4173грн.*3= 12 519 грн) — за порушення встановлених термінів виплати зарплати працівникам, інших виплат, передбачених законодавством про працю, більш ніж за один місяць, виплату не в повному обсязі.
  • відповідно до ст. 41 КУпА визначено адміністративну відповідальністьза порушення встановлених термінів виплати заробітної плати, виплату її не в повному обсязі. Таке порушення призведе  до накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та громадян-суб’єктів підприємницької діяльності від 30 до 100 н.м.д.г. (510 грн. — 1700 грн).
  • згідно зі статтею 175 ККУза безпідставну невиплату заробітної плати громадянам більше ніж за один місяць, вчинену умисно керівником підприємства, установи або організації незалежно від форми власності, передбачається кримінальна відповідальність.

Роботодавці повинні усвідомлювати свою відповідальність перед законом та перед працівниками, і в подальшому дотримуватися вимог чинного законодавства в оплаті праці, своєчасної та в повному обсязі виплати заробітної плати, з урахуванням підвищення її мінімального рівня

Print Friendly and PDF

Останні новини