Гігієна праці

Згідно розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2016 року № 88-р функції і повноваження з реалізації державної політики у сфері гігієни праці та функції із здійснення дозиметричного контролю робочих місць і доз опромінення працівників покладені на Державну службу України з питань праці постановою Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2015 року № 96.

Основними завданнями, покладеними на відділ з питань гігієни праці, є організація реалізації державної політики у сфері гігієни праці, а також реалізація повноважень Головного управління у визначеній сфері в межах території м. Херсона та Херсонської області, а саме:

 • Щорічно за заявкою роботодавця (його представника), за участю представника первинної профспілкової організації або уповноваженої працівниками особи складає Акт визначення категорій працівників, які підлягають попередньому (періодичним) медичному огляду за формою визначеною наказом МОЗ України від 21.05.2007 №246 «Про затвердження Порядку проведення медоглядів працівників певних категорій» (далі Порядок).
 • Погоджує поіменні списки працівників, складені роботодавцем (його представником) на підставі Акту визначення категорій працівників, які підлягають попередньому (періодичним) медичному огляду.
 • За результатами попереднього (періодичних) медичного огляду працівників погоджує Заключний акт (протягом місяця після їх закінчення).
 • У разі виникнення підозри щодо наявності у працівника професійного захворювання під час проведення періодичного медичного огляду, складає санітарно-гігієнічну характеристику умов праці згідно наказу МОЗ України № 614 від 13 грудня 2004 року «Про затвердження Порядку складання та вимоги до санітарно-гігієнічних характеристик умов праці».
 • У випадку підтвердження професійного захворювання установами і закладами МОЗ України, які мають право встановлювати остаточний діагноз професійних захворювань, утворює комісію з проведення розслідування причин виникнення професійного захворювання (далі – комісія з розслідування), до складу якої входять: представник відділу з питань гігієни праці ГУ Держпраці у Херсонській області (голова комісії), представники лікувально-профілактичного закладу, роботодавця, первинної організації відповідної профспілки або уповноважена найманими працівниками особа з питань охорони праці (у разі, коли профспілка на підприємстві відсутня), вищого органу профспілки, робочого органу виконавчої дирекції Фонду за місцезнаходженням підприємства, а також у разі потреби представники інших органів з належним оформленням документації згідно вимог постанови КМУ № 1232 від 30.11.2011 «Деякі питання розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві».
 • проводить інформаційно-роз’яснювальну роботу з питань, що належать до її компетенції, у тому числі з питань недопущення дискримінації на робочих місцях ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД;
 • забезпечує роботодавців і працівників інформацією та роз’ясненнями щодо ефективних засобів дотримання законодавства та запобігання можливим його порушенням;
 • здійснює прийом громадян, забезпечує роботу із розгляду звернень громадян з питань, що належать до компетенції, та вживає у межах своїх повноважень заходів щодо вирішення порушених у зверненнях питань, виявляє та усуває причини, що призводять до подання громадянами скарг
 • здійснює перевірки дотримання санітарного законодавства з питань гігієни праці підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми їх власності, фізичними особами та громадянами, виконання ними санітарних та протиепідемічних (профілактичних) заходів. Складає акти перевірок за результатами здійснення заходів державного санітарно-епідеміологічного нагляду на промислових об’єктах м. Херсона та області.

 

Згідно вимог статті 17 Закону України від 14.10.1992р. №2694-ХІІ  роботодавець зобов’язаний за власні кошти забезпечити фінансування та організувати проведення попереднього (під час прийняття на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, щорічного обов’язкового медичного огляду осіб віком до 21 року.

За результатами періодичних медичних оглядів у разі потреби роботодавець повинен забезпечити проведення відповідних оздоровчих заходів.

Медичні огляди проводяться відповідними закладами охорони здоров’я, працівники яких несуть відповідальність згідно із законодавством за відповідність медичного висновку фактичному стану здоров’я працівника.

Порядок проведення медичних оглядів визначається центральним органом виконавчої влади в галузі охорони здоров’я.

Роботодавець має право в установленому законом порядку притягнути працівника, який ухиляється від проходження обов’язкового медичного огляду, до дисциплінарної відповідальності, а також зобов’язаний відсторонити його від роботи без збереження заробітної плати.

Роботодавець зобов’язаний забезпечити за власний рахунок позачерговий медичний огляд працівників:

 • за заявою працівника, якщо він вважає, що погіршення стану його здоров’я пов’язане з умовами праці;
 • за своєю ініціативою, якщо стан здоров’я працівника не дозволяє йому виконувати свої трудові обов’язки.

За час проходження медичного огляду за працівниками зберігаються місце роботи (посада) і середній заробіток.


Лист-заява для погодження акта визначення категорій та списків працівників


Акт визначення категорії праціників, які підлягають проходженню періодичного медичного огляду


Лист-заява для погодження акта визначення категорій та списків працівників які працюють з джерелами іонізуючого випромінювання


Лист-заява для погодження заключного акта за результатами періодичного мед огляду працівників


Список працівників, які підлягають періодичним медичним оглядам