Інформація щодо організації проведення медичних оглядів

Інформація щодо організації проведення медичних оглядів працівників певних категорій

Згідно розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2016 року № 88-р функції і повноваження з реалізації державної політики у сфері гігієни праці та функції із здійснення дозиметричного контролю робочих місць і доз опромінення працівників покладені на Державну службу України з питань праці постановою Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2015 року № 96.

Згідно вимог статті 17 Закону України від 14.10.1992р. №2694-ХІІ

Роботодавець зобов’язаний за власні кошти забезпечити фінансування та організувати проведення попереднього (під час прийняття на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, щорічного обов’язкового медичного огляду осіб віком до 21 року.

За результатами періодичних медичних оглядів у разі потреби роботодавець повинен забезпечити проведення відповідних оздоровчих заходів.

Медичні огляди проводяться відповідними закладами охорони здоров’я, працівники яких несуть відповідальність згідно із законодавством за відповідність медичного висновку фактичному стану здоров’я працівника.

Порядок проведення медичних оглядів визначається центральним органом виконавчої влади в галузі охорони здоров’я.

Роботодавець має право в установленому законом порядку притягнути працівника, який ухиляється від проходження обов’язкового медичного огляду, до дисциплінарної відповідальності, а також зобов’язаний відсторонити його від роботи без збереження заробітної плати.

Роботодавець зобов’язаний забезпечити за власний рахунок позачерговий медичний огляд працівників:

  • за заявою працівника, якщо він вважає, що погіршення стану його здоров’я пов’язане з умовами праці;
  • за своєю ініціативою, якщо стан здоров’я працівника не дозволяє йому виконувати свої трудові обов’язки.

За час проходження медичного огляду за працівниками зберігаються місце роботи (посада) і середній заробіток.


Акт визначення категорії праціників, які підлягають проходженню періодичного медичного огляду


Лист-заява для погодження акта визначення категорій та списків працівників


Лист-заява для погодження акта визначення категорій та списків працівників які працюють з джерелами іонізуючого випромінювання


Лист-заява для погодження заключного акта за результатами періодичного мед огляду працівників


Список працівників, які підлягають періодичним медичним оглядам