Головне управління Держпраці

у Херсонській області

Консультації фахівців

1. Які доплати не враховуються при розрахунку мінімальної заробітної плати? 
При обчисленні розміру заробітної плати працівника для забезпечення її мінімального розміру не враховуються доплати за роботу в несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров’я, за роботу в нічний та надурочний час, роз’їзний характер робіт, премії до святкових і ювілейних дат.
2. Чи доплачується МЗП пенсіонерам, що працюють? 
Щодо зарплати таких працівників, як і щодо зарплати будь-яких інших працівників, у разі, якщо вона менше МЗП (3200 грн.), потрібно нараховувати доплату до МЗП.
3. До яких працівників застосовується доплата до МЗП?
Необхідність у нарахуванні доплати до рівня МЗП потрібно визначати окремо за основним місцем роботи і окремо - за сумісництвом (як зовнішнім, так і внутрішнім).
Потенційно до кола працівників, щодо яких потрібно виконувати вимогу про нарахування доплати до МЗП, входять ті працівники, посадовий оклад яких меньше 3200 грн.Чому вони входять до цього кола потенційно? Якщо таким працівникам будуть нараховані ще доплати та надбавки, премії, що включаються в поняття МЗП, і загальна сума зарплати дорівнюватиме або перевищить 3200 грн.,то доплату до МЗП дораховувати не потрібно. 
4. До ГУ Держпраці звернулась мешканка міста, що працює листоношею, з проханням надати роз’яснення щодо норм ваги вантажу, який може підіймати жінка. Керівництво вимагає виконувати план по продажі продовольчих та промислових товарів, вага сумки більше 10 кг. У зимовий період сумку носить самостійно, оскільки виданий велосипед вийшов з ладу. 
Згідно з наказом Міністерства охорони здоров’я України від 10.12.1993 № 241 «Граничні норми підіймання і переміщення важких речей жінками» гранично допустима вага вантажу при а) підійманні і переміщенні вантажів при чергуванні з іншою роботою (до двох разів на годину) – 10 кг; б) підійманні і переміщенні вантажів постійно протягом робочої зміни – 7 кг. Сумарна вага вантажу, який переміщується протягом кожної години робочої зміни, не повинна перевищувати: а) з робочої поверхні – 350 кг; б) з підлоги – 175 кг. 
5. «Як  визначити категорії працівників, які підлягають попередньому (періодичним) медичному огляду?»
 
Визначення категорії працівників, які підлягають попередньому (періодичним) медичному огляду відбувається по такому порядку:
1.Роботодавець щорічно до 1 грудня подає на ім’я начальника територіального органу Держпраці (у даному випадку – Головного управління Держпраці у Херсонській області (далі Держпраці)) ЗАЯВУ  щодо скерування представника на визначення категорії працівників, які підлягають періодичному(попередньому) медичному огляду з відповідними додатками:завірений витяг з штатного розпису, результати останніх лабораторних досліджень шкідливих факторів на робочих місцях, або копії карт умов праці за результатами проведеної атестації);
2.Представник (головний державний інспектор) Держпраці за участю представника первинної профспілкової організації або уповноваженої працівниками особи визначають категорії працівників та складає АКТ визначення категорії працівників, які підлягають періодичному(попередньому) медичному огляду;
3.Роботодавець на протязі одного місяця складає поіменні списки працівників, які підлягають періодичному(попередньому) медичному огляду, які, погодивши у територіальному органі Держпраці, по 1 примірнику скеровує: підприємству, лікувально-профілактичному закладу, який здійснюватиме медичний огляд працівників даного підприємства, робочому органу виконавчої дирекції Фонду, Держпраці.
4.ЛПЗ на основі Списків складає план-графік проведення медичних оглядів, який погоджує з роботодавцем та Держпрацею.
5.ЛПЗ на протязі місяця після завершення медичних оглядів оформляє Заключний акт за результатами періодичного медичного огляду працівників у 6-ти примірниках: ЛПЗ, роботодавцю, представнику профспілкової організації або уповноваженій працівниками особі, профпатологу (у випадку якщо серед обстежених працівників встановлено підозру на професійне захворювання), робочому органу виконавчої дирекції Фонду та Держпраці.
Консультації з питань періодичних (попередніх) медичних оглядів та інших питань з гігієни праці можна отримати у Відділ з питань гігієни праці Управління з питань праці за адресою: м. Львів, вул. Валова, 31, каб.210, тел.235-48-51.
Інформаційно
Процедуру визначення категорії працівників, які підлягають медичним оглядам, затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я від 21.05.2007 №246 «Про затвердження порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій».
Постановою Кабінету міністрів України від 10.09.2014 №442 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» функції з питань гігієни праці та здійснення дозиметричного контролю робочих місць та доз опромінення працівників покладено на новоутворену структуру – Державну службу України з питань праці.
11 лютого 2016 року розпорядженням Кабінету Міністрів України №88-р визначено можливість здійснення функцій і повноважень з реалізації державної політики у сфері гігієни праці та функції із здійснення дозиметричного контролю робочих місць і доз опромінення працівників, покладених на Держпраці постановою Кабінету міністрів України від 11.02.2015 № 96“ Про затвердження Положення про Державну службу України з питань праці ”.
6. Чи правомірно залучати інвалідів до роботи в надурочний час?
 Робота інвалідів у нічний час та залучення  до надурочних робіт, відповідно до статей 55 та 63 Кодексу законів України про працю, допускається лише за їх згодою і за умови, що це не суперечить медичним рекомендаціям.
 Особі, яку визнано інвалідом, крім довідки до акта огляду МСЕК Медико-соціальною експертною комісією  видається  індивідуальна програма реабілітації  (ІПР) за формою, затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України. В ІПР зазначаються види та обсяги необхідного соціального захисту інваліда. Зокрема, зазначаються відомості про  придатність  до  відповідної  професії:  у  повному обсязі,  з  обмеженням  обсягу  виконуваних  робіт  та визначенням тривалості робочого дня.  До ІПР включено докладний опис усіх чинників та  елементів  майбутньої  трудової  діяльності інваліда,  обов'язково вказуються: протипоказання за станом здоров'я інваліда до професійної діяльності; показані інваліду умови праці (важкість, напруженість, режим   праці  та  відпочинку, форма    організації    праці, санітарно-гігієнічні чинники).
 Отже, якщо працівник, який є інвалідом однієї з груп,  дав згоду на роботу у нічний чи понаднормативний час і в його ІПР відсутні будь-які застереження щодо такого режиму роботи, то такого працівника можна залучати до надурочних  робіт та роботи у нічний час.Відповідно до статті 23  Закону України «Про реабілітацію інвалідів в Україні» індивідуальна програма  реабілітації  інваліда є обов'язковою для виконання  органами  виконавчої  влади,  органами місцевого     самоврядування,   реабілітаційними   установами, підприємствами,   організаціями,   в  яких  працює  або  перебуває інвалід, незалежно  від  їх  відомчої підпорядкованості,  типу  і  форми  власності. 
7. Що треба аби Держпраця перевірила кількість нелегально працюючих у приватній фірмі?
 Державна служба України з питань праці й зокрема Головне управління Держпраці у Херсонській області може здійснювати перевірки відповідно до Порядку проведення перевірок посадовими особами Державної інспекції України з питань праці та її територіальних органів, затвердженого наказом Мінсоцполітики від 02.07.2012 № 390
 На підставі вищезазначеного Порядку посадові особи Державної інспекції України та її територіальні органи мають право проводити планові та позапланові перевірки.
Позапланові перевірки за зверненнями фізичних та юридичних осіб про порушення суб’єктами господарювання вимог законодавства про працю та загальнобов’язкове державне соціальне страхування здійснюються за наявності згоди Держпраці України на їх проведення.
Тобто, позапланові перевірки суб’єкта господарювання можуть проводитись:
- за зверненням фізичних чи юридичних осіб про порушення суб’єктом господарювання вимог законодавства 
- за письмовою заявою суб’єкта господарювання про здійснення такої перевірки за його бажанням;
- у разі неподання без поважних причин суб’єктом господарювання у встановлений термін документів обов’язкової звітності чи виявлення та підтвердження недостовірності даних, заявлених ним у таких документах; з метою перевірки виконання суб’єктом господарювання приписів, розпоряджень або інших розпорядчих документів щодо усунення порушень вимог законодавства, виданих за результатами проведення планових заходів органом державного нагляду (контролю) тощо.
8. Як каратимуть роботодавців за те, що перевели частину працівників на пів ставки?
 Чинним законодавством не заборонено працювати на умовах неповного робочого часу. Так, згідно ч. 1 ст. 56 КЗпПУ за угодою між працівником і власником або уповноваженим ним органом при прийнятті на роботу, так і згодом може встановлюватись неповний робочий день або неповний робочий тиждень. Законодавство не регламентує, скільки днів або годин допускається встановлювати за неповного робочого часу. Це може бути визначена кількість годин на день або днів на тиждень. Оплата праці в цих випадках провадиться пропорційно відпрацьованому часу або залежно від виробітку. 
 Також, законодавство дає власнику право самостійно, без згоди працівника приймати рішення про зміну умов праці, шляхом попередження про це робітника за два місяці до майбутніх змін в організації виробництва і праці, а також суттєвих змін умов його праці, визваних змінами в організації виробництва (ст. 32 КЗпПУ). Тобто, у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці допускається зміна істотних умов праці при продовженні роботи за тією ж спеціальністю, кваліфікацією чи посадою. Про зміну істотних умов праці – систем та розмірів оплати праці, пільг, режиму роботи, встановлення або скасування неповного робочого часу, суміщення професій, зміну розрядів і найменування посад та інших – працівник повинен бути повідомлений не пізніше ніж за два місяці.
 Одночасно з цим, відповідно до ст. 265 КЗпПУ юридичні та фізичні особи - підприємці, які використовують найману працю, несуть відповідальність у вигляді штрафу у разі оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві - у 30 (тридцятикратному) розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення.
9. Чи має право інспектор праці без попередження відвідувати приватне підприємство?
  На підставі Порядку проведення перевірок посадовими особами Державної інспекції України з питань праці та її територіальних органів, затвердженого наказом Мінсоцполітики від 02.07.2012 № 390 посадові особи Держпраці мають право проводити планові та позапланові перевірки.
  Про проведення планової перевірки державний інспектор повинен письмово повідомити суб’єкта господарювання (вказуючи дату початку і закінчення перевірки) не менш ніж за 10 днів до дня її початку. 
  Позапланові перевірки суб’єкта господарювання проводяться незалежно від кількості раніше проведених перевірок, але лише за наявності підстав й згоди Держпраці на її проведення. Позапланові перевірки здійснюються без попереднього повідомлення про них суб’єкта господарювання — його достатньо лише ознайомити з підставою проведення позапланової перевірки безпосередньо перед її проведенням та надати йому копію відповідного направлення.   
10. Чи можна скаржитися до інспекції, якщо роботодавець виплачує заробітну плату із запізненням на місяць? І чи можна при цьому не вказувати прізвища скаржника?
Так, можна. Відповідно до  ст. 1 Закону України «Про звернення громадян» громадяни України мають право звернутися до органів державної влади, місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ, організацій  незалежно  від форм власності, засобів масової інформації, посадових осіб відповідно до їх функціональних обов'язків із зауваженнями, скаргами та пропозиціями, що стосуються їх статутної діяльності,  заявою  або клопотанням щодо реалізації своїх соціально-економічних, політичних та особистих прав і законних інтересів та  скаргою  про їх порушення. 
Всі вимоги до звернення закріплені у ст. 5 Закону України «Про звернення громадян», а саме: у зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати. 
Згідно ст. 8 Закону України «Про звернення громадян», звернення без зазначення місця проживання заявителя, не підписане автором (авторами), а також таке, з якого неможливо встановити авторство, визначається анонімним і розгляду не підлягає.
11. Скільки годин на тиждень повинен працювати найманий працівник на ФОП при 6 робочих днях на мінімальну зарплату?
  Відповідно до ст. 50 Кодексу законів про працю України (КЗпПУ) нормальна тривалість робочого часу працівників не може перевищувати 40 годин на тиждень. Для працівників установлюється п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями.
  На тих підприємствах, в установах, організаціях, де за характером виробництва та умовами роботи запровадження п'ятиденного робочого тижня є недоцільним, встановлюється шестиденний робочий тиждень з одним вихідним днем. При шестиденному робочому тижні тривалість щоденної роботи не може перевищувати 7 годин при тижневій нормі 40 годин (ст. 52 КЗпПУ). Роботи понад встановлену тривалість робочого дня вважаються надурочними.
  За виконану працівником місячну (годинну) норму праці державою гарантована мінімальна заробітна плата. Години, відпрацьовані більше норми часу (надурочні), оплачуються понад мінімального розміру заробітної плати.
  Заробітна плата може бути меншою 3200 грн. у випадку, якщо людина працює на умовах неповного робочого часу.»

Рекомендації щодо проведення курортно-туристичного сезону згідно з вимогами чинного законодавства з метою консультаційно-методичної допомоги органам місцевого самоврядування та приватним підприємцям

Додаткова відпустка для прийомних батьків чи усиновлювачів

Оплата праці працівників, які беруть участь у забезпеченні проведення АТО

Порушення трудових прав

Пам’ятка щодо порядку проектування, виготовлення, монтажу та експлуатації котлів

Порядок вивільнення працівників

Порядок проведення індексації заробітної плати, враховуючи її підвищення з 1 вересня поточного року

Працевлаштування достроково звільнених

Особливості надання додаткової оплачуваної відпустки одинокій матері

Декретна відпустка

Звернення до населення

Змінено вимоги щодо порядку вивільнення працівників

Матеріальна відповідальність працівника

Оплата у вихідний

Оплата часу відряджень

Працевлаштування інвалідів

Сумісництво

В якому розмірі повинен нараховуватись аванс

Звільнення з роботи через довготривалу хворобу

Як отримати зароблені кошти, коли роботодавець не хоче їх виплачувати?

Чим відрізняється виробнича практика від стажування

До Головного управління Держпраці у Херсонській області надходять запити від мешканців Херсонщини.

Для тих, хто шукає роботу: “Обережно, договір аутстаффінга! ”

Як поновити стаж?

Якими законами регулюються гарантії для працівників,  призваних на військову службу

Права та гарантії людей з особливими потребами (інвалідів) у сфері трудового законодавства

Проведення державної експертизи умов праці та контроль щодо якісного проведення атестації робочих місць за умовами праці.

Нехарчова продукція: державний ринковий нагляд і контроль.

Основні трудові права громадян

Права переселенців із зони АТО на отримання дублікату трудової книжки за новим місцем роботи

Національний знак відповідності

Додаткова відпустка

Матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань, як частина заробітної плати

Чи потрібно проводити атестацію робочих місць

Хто проводить на підприємствах атестацію робочих місць працівників за умовами праці?

Порядок проведення атестації робочих місць

Якими можуть бути наслідки, якщо  не проводити атестацію робочих місць

Адміністративна відповідальність за порушення вимог законодавства про працю та про охорону праці

Звернення до суб’єктів господарювання закладів громадського харчування та населення області з метою попередження аварій під час експлуатації газових балонів.

Повідомлення про прийняття на работу

Нові правила індексації у 2016 році

Чи потрібно подавати до Фіскальної служби повідомлення на внутрішніх сумісників?

Про працевлаштування внутрішньо переміщених осіб із зони АТО, які не звільнилися з попереднього місця роботи

Як поновитися на роботі, якщо на руках є рішення суду про поновлення, а посада скорочена або на ній працює інший працівник?

Про порядок встановлення та виконання робіт вантажопідіймальними кранами поблизу укосів котлованів або канав

Особливості трудових відносин між сезонними працівниками та роботодавцями

Про можливість встановлення автогазозаправних пунктів на території підприємствПро порядок визначення небезпечних зон під час встановлення на будівельному майданчику баштового крану

Памятка механізатору